BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД 05 41

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.09.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000582675

BG342, ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ, гр. Сливен, пл. Стоил войвода № 1, За: Даниела Костова Караманова, България 8800, Сливен, Тел.: 0886 097720, E-mail: pgto_1883@abv.bg, Факс: 0886 097720

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pgto-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pgto-sliven.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

52150 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на оборудване за обзавеждане на учебна физико – механична лаборатория за изпитване на текстилни материали в ПГТО „Добри Желязков“, по обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42710000

Описание:

Машини за текстилната промишленост


Срок за получаване на офертите

01/10/2020 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/09/2020  (дд/мм/гггг)