BG-ДИМИТРОВГРАД

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.09.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000892122

BG422, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ, ГР.ДИМИТРОВГРАД, УЛ.ДИМИЪР ДИМОВ №2, За: ТАТЯНА ПЕТЕВА ГЕОРГИЕВА, България 6400, ДИМИТРОВГРАД, Тел.: 0888 704428, E-mail: pslav@abv.bg, Факс: 0391 64801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ppslaveikov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ppslaveikov.com/profilebuyer.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68926 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката е „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Пенчо Славейков”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и за децата от Подготвителен клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ клас.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

23/09/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/09/2020  (дд/мм/гггг)