Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

316000-32866/04.09.2020г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.09.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009863

BG314, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЛЕВЕН, ул. Сан Стефано №3, За: ВАЛЕРИ КОСТАДИНОВ МИНКОВ, България 5800, Плевен, Тел.: 0359 64864455, E-mail: pleven@mvr.bg, Факс: 0359 64805330

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pleven.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pleven.mvr.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45833 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване на сграда РУ Червен бряг при ОДМВР Плевен“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39150000

Описание:

Различни видове мебелировка и оборудване


Срок за получаване на офертите

04/09/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.-193 от ЗОП прекратявам възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване на сграда РУ Червен бряг при ОДМВР Плевен“ със следните мотиви: След като управителя на дружеството Мария Василева на първия класиран кандидат „Гърков консулт“ ЕООД с. Мировяне София декларира изричен отказ за сключване на договор с ОДМВР Плевен с писмо вх.№316000-31090/20.08.2020 г. , ОДМВР Плевен изполва законовата си възможност на чл.194 ал.2 от ЗОП, да покани за сключване на договор следващия класиран участник - „Ламинати“ ООД Плевен. С писмо рег.№316000-32640/02.09.2020 г. и втория участник отказва до сключи договор с ОДМВР Плевен за изпълнение на поръчката.804/17.03.2020г., с което същият отказва да сключи договор с ОД на МВР-Плевен за изпълнение на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/09/2020  (дд/мм/гггг)