BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

98

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104518621

BG3, Електроразпределение Север АД, бул. Владислав Варненчик №258, За: Ивайло Колев, България 9000, Варна, Тел.: 052 660869, E-mail: Ivaylo.kolev@energo-pro.bg, Факс: 052 660855

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.erpsever.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.erpsever.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porychki-chrez-objava-za-sybirane-na-oferti-publichna-pokana/dostavka-na-sistema-za-indikatori-za-kysi-i-zemni-syedinenija-za-vyzdushni-elek.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката предвижда да се извърши доставка чрез покупка на нова, неупотребявана система за индикатори за къси и земни съединения снабдена с комуникационен интерфейс за предаване на сигнали към SCADA. Системата е прeдназначена за локализиране на аварирали участъци по въздушни електропроводни линии (ВЕЛ) средно напрежение (СрН).

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410

Описание:

Електрически материали


Срок за получаване на офертите

24/08/2020 , 18:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/08/2020  (дд/мм/гггг)