BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

120 -5436/11.08.2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.08.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010207

BG411, Съвместно командване на силите, бул. Тотлебен № 34, За: Ивайло Тилев, България 1606, София, Тел.: 02-9222881, E-mail: i.tilev@armf.bg, Факс: 02-9222799

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://jfc.armf.bg/protseduri.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://jfc.armf.bg/protsedura/787.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

19500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на мрежови устройства (рутери)”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32413100

Описание:

Рутери


Срок за получаване на офертите

04/09/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На "Профил на купувача" на адрес: http://jfc.armf.bg/protsedura/787.html. По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/08/2020  (дд/мм/гггг)