BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000900131

BG422, Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Хасково ЕООД, кв.Болярово, ул.Перущица №2, За: Д-р Веселин Калфов, България 6300, Хасково, Тел.: 0879 140245, E-mail: sbalpfz_hs@abv.bg, Факс: 038 622228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sbalpfz.alle.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sbalpfz.alle.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на дизелово гориво за отопление по заявка за нуждите на „ СБАЛПФЗ- Хасково” ЕООД за 2021г.“ Подлежащото на доставка дизелово гориво за отопление следва да бъде дизелово гориво за отопление и да отговоря на Приложение №2 към чл.6, т.2 от Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол. При изпълнение на доставките следва да бъдат спазвани разпоредбите на Наредбата за изискванията на качеството за течните горива, условията , реда и начина на техния контрол и доставеното количество гориво за бъде придружено със съответните документи, съгласно действащото към датата на доставката законодателство. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото прогнозно количество дизелово гориво за отопление. Заявките се правят съобразно нуждите на възложителя за 2021г. Минимумът на една заявка е за доставка на 1000 литра. Общото прогнозно количество за доставка на дизелово гориво за отопление е 20 000 литра за 2021г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление


Срок за получаване на офертите

06/08/2020 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта , която следва да отговаря на изискванията на ЗОП , ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани в профила на купувача. Офертата се подава на български език – на хартиен носител. Дата и час на отваряне на офертите : 07.08.2020г. от 10,00 часа в сградата на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД, гр.Хасково, кв.”Болярово”, ул.”Перущица” №2 , кабинета на управителя, на втори етаж

Дата на изпращане на настоящата информация

31/07/2020  (дд/мм/гггг)