BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9099642

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010189

BG411, Командване на Военновъздушните сили-военно формирование 22800-София, бул. Генерал Тотлебен № 34, За: Галина Жекова, България 1606, София, Тел.: 02 9224212, E-mail: g.zhekova@armf.bg, Факс: 02 9224217

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://af.armf.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://af.armf.bg/bg/?page_id=1314.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извозване на смет, разделена на 13 обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90511400

Описание:

Услуги по събиране на смет


Срок за получаване на офертите

17/07/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП (редакция преди отм., ДВ. бр. 86 от 2018 г.) срокът за получаване на оферти се удължава до 16:30 ч. на 17.07.2020 г. Посочената в обявата дата за отваряне на оферти 11:00 ч. на 16.07.2020 г. се промяна на 21.07.2020 г. от 11:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/07/2020  (дд/мм/гггг)