BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

26-02-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176032788

BG341, Регионална здравна инспекция – Бургас (РЗИ-Бургас), гр. Бургас ул. Александровска 120, За: Павлина Цонева, Багряна Петкова, д-р Павел Харизанов, инж. валя Жекова, България 8001, Бургас, Тел.: 056 807313, E-mail: rzi@rzi-burgas.com, Факс: 056 816261

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.rzi-burgas.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.rzi-burgas.com/obshtestveni%20porachki%20chl20al3.htm.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

64166 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към Дирекция „Лабораторни изследвания“ през 2020/2021 г.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33694000, 33696500

Описание:

Диагностични реактиви
Лабораторни реактиви


Срок за получаване на офертите

22/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Удължава се до 17:00 ч. на 22.07.2020 г. срока за получаване на оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26та от ЗОП, публикувана с обява №26-02-8/12.06.2020 г. с предмет: „Периодични доставки чрез покупка на ин витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел „Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ към Дирекция „Лабораторни изследвания“ през 2020/2021 г.“ Мотиви: Съгласно § 131, ал.3 от ПЗР на ЗОП и чл. 1, т.2, б “а“ от ПМС № 332/ 13.12.2019 г. за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, за настоящата обществена поръчка се прилага редът за възлагане, действащ до 01.11.2019 г. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (в редакцията действаща до 01.11.2019 г.), както и предвид обстоятелството, че по всички обособени позиции (356) от настоящата обществена поръчка липсват получени най-малко три оферти, срокът за получаване на оферти се удължава. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 23.07.2020г. в 10:00 ч. в сградата на РЗИ-Бургас, ул. „Александровска“ № 120 ет. 5, от назначена комисия.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/07/2020  (дд/мм/гггг)