BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9099684

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121747864

BG411, Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Гурко 6, За: Силвена Райкова, България 1000, София, Тел.: 02 9492950, E-mail: sstoyanova@crc.bg, Факс: 02 9492950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.crc.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://crc.bg/bg/statii/1886/obqva-za-sybirane-na-oferti-po-porychka-s-predmet-razrabotka-na-mehanizym-za-ogranichavane-na-sluchaite-na-nesyznatelen-rouming-registrirani-na-teritoriqta-na-republika-b.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

РАЗРАБОТКА НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕСЪЗНАТЕЛЕН РОУМИНГ, РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДУПРЕЖДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КРС ЗА РАЙОНИТЕ, В КОИТО Е РЕГИСТРИРАН НЕСЪЗНАТЕЛЕН РОУМИНГ

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72260000

Описание:

Услуги, свързани със софтуерни продукти


Срок за получаване на офертите

13/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект № BG05SFOP001-1.010-0001 „Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване“, който ще бъде финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд - процедура BG05SFOP001-1.010., Приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“

Друга информация

Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в обявата, публикувана на Профила на купувача на КРС. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 14.07.2020 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/07/2020  (дд/мм/гггг)