Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

06/1648

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 205323041

BG423, Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД гр.Пазарджик, ул. Втори януари №6, За: Румяна Шанова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 445043, E-mail: office@vikpz.com, Факс: 034 444023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.vikpz.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vikpz.com/page/43/proceduri_po_zop_sled_15.04.2016_g..html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на два товарни автомобила – втора употреба“ ОП №1 Товарен автомобил с товароподемност до 9000 кг. ОП №2 Товарен автомобил с товароподемност до 12000 кг.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства


Срок за получаване на офертите

13/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълната документация, образците за попълване, методика за оценка, декларации и проект на договор, могат да се изтеглят от профила на купувача :http://www.vikpz.com/. Отварянето на офертите ще стане на 21.07.2020г. от 14:00ч. на адрес : гр.Пазарджик ул. "2-ри януари" № 6, залата на 4-ти етаж, по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП-могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/07/2020  (дд/мм/гггг)