BG-Димово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-7100-61

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159554

BG311, ОБЩИНА ДИМОВО, ул.Георги Димитров № 137, За: Румен Каменов, България 3750, Димово, Тел.: 09341 2260, E-mail: obstina_dimovo@abv.bg, Факс: 09341 2260

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.dimovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dimovo.bg/?p=3755.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55834 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

«Доставка на употребяван специализиран автомобил – двураменен контейнеровоз с цистерна за миене на улици и пясъкоразпръскващо устройство и гребло за сняг за нуждите на община Димово»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34144000

Описание:

Автомобилни превозни средства със специална употреба


Срок за получаване на офертите

13/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши от комисия, назначена от Възложителя, на 14.07.2020 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Димово.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/07/2020  (дд/мм/гггг)