Версия за печат

BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

Ц1026-06-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1210825210021

BG313, Национален осигурителен институт чрез Териториално поделение на НОИ - Враца, пл. Христо Ботев № 1, За: Мими Иванова; Цветелина Цветкова, България 3000, Враца, Тел.: 092 66403690; 092 66403615, E-mail: Vratza@nssi.bg, Факс: 092 66403640

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.noi.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://tenders-public.nssi.bg/tp/vra/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvra%2F2014%2F06-2020-1015-06-37.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на пътнически микробус (8+1) места за ТП на НОИ - Враца

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34144000

Описание:

Автомобилни превозни средства със специална употреба


Срок за получаване на офертите

10/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обектът на поръчката е доставка, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставка и гаранционно поддържане на пътнически микробус (8+1) места за нуждите на администрацията на Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) - Враца, съгласно минимални технически характеристики, описани в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на обществената поръчка. Срокът за доставка на пътническия микробус е не повече от 120 (сто и двадесет) дни от датата на сключване на договор за възлагане на поръчката. ТП на НОИ - Враца предоставя пълен достъп до електронната преписка на поръчката, съдържаща обява с пълно описание на предмета на поръчката, технически спецификации, техническо предложение за изпълнение на поръчката, ценово предложение, условия за сключване на договора и образци на документи, които могат да бъдат намерени на интернет страницата на Възложителя в Профил на купувача на електронния адрес на преписката: https://tenders-public.nssi.bg/tp/vra/_layouts/15/DocSetHome.aspx?id=%2Ftp%2Fvra%2F2014%2F06-2020-1015-06-37. Отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения ще се проведе на 13.07.2020 г. от 14.00 часа в административната сграда на ТП на НОИ - Враца, находяща се в гр. Враца, пл. "Христо Ботев" № 1, етаж 3, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2020  (дд/мм/гггг)