Версия за печат

BG-Белослав

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СОО7-2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093403

BG33, Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Деница Тодорова, Иванка Димитрова, България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Document/e3f35b05-d121-48df-9bb5-f756de965cae.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

21658.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лек автомобил с висока проходимост 4х4.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34113200

Описание:

Превозни средства с висока проходимост


Срок за получаване на офертите

09/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е приложимо); 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката. Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр.Белослав, ул. “Цар Симеон Велики” № 23 –Община Белослав, Деловодство. Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 10.07.2020 г. от 10:30 часа в заседателната зала в сградата на община Белослав.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2020  (дд/мм/гггг)