Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000900131

BG422, Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Хасково ЕООД, кв.Болярово, ул.Перущица №2, За: Пламен Николов, България 6300, Хасково, Тел.: 0879 140246, E-mail: sbalpfz_hs@abv.bg, Факс: 038 622228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sbalpfz.alle.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.sbalpfz.alle.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

33000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛПФЗ -Хасково ЕООД ” Периодични доставки след предварителни заявки на на медицински консумативи . Обектът на поръчката включва една обособена позиция „Медицински консумативи ” с 70 броя консумативни единици. Участниците могат да представят оферта само целия обем на поръчката(за всички консумативи). Оценяването се извършва за цялата позиция.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

09/07/2020 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта , която следва да отговаря на изискванията на ЗОП , ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани в профила на купувача. Офертата се подава на български език – на хартиен носител. Оферти се подават до 09.07.2020г , 14,00часа в СБАЛПФЗ-Хасково ЕАООД Дата и час на отваряне на офертите : 10.07.2020г. от 10,00 часа в сградата на СБАЛПФЗ-Хасково ЕООД гр.Хасково, кв.”Болярово”, ул.”Перущица” №2 , кабинета на управителя, на втори етаж

Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2020  (дд/мм/гггг)