BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

02/12-00-45

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201446

BG341, Национална здравноосигурителна каса чрез Районна здравноосигурителна каса, парк Езеро, За: д-р Лъчезар Георгиев Томов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 806611, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/2159.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на РЗОК-Бургас"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

08/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Получените оферти ще се отварят и разглеждат при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на 09.07.2020г. от 14:00ч. в административната сграда на РЗОК-Бургас, гр.Бургас, парк "Езеро".

Дата на изпращане на настоящата информация

06/07/2020  (дд/мм/гггг)