Версия за печат

BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

0006410

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 824104727

BG314, Тролейбусен транспорт ЕООД, ул. Александър Малинов № 53, За: Дамян Стоянов, България 5800, Плевен, Тел.: 064 834266, E-mail: trolei@el-soft.com, Факс: 064 846844

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://trolei.pleven.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/trolei-pleven-548/proceduri-20-3-zop/a3-0006410.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Интегриране на новопридобитите електрически автобуси към съществуващите Интелигентни транспортни системи“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35711000

Описание:

Системи за управление, контрол и комуникация


Срок за получаване на офертите

09/07/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Процедура № BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по Приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, уведомяваме заинтересованите лица, че офертите ще бъдат отворени на 10.07.2020г., 11,30ч. в гр. Плевен, ж.к. Дружба, ул. «Ал. Малинов» № 53, ет. 2, заседателна зала.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2020  (дд/мм/гггг)