Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-О-44

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.07.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000663668

BG411, Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките, ул. Акад. Георги Бончев бл.9, За: Владимир Димитров, България 1113, София, Тел.: 00359 29606172, E-mail: office@orgchm.bas.bg, Факс: 00359 28700225

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.orgchm.bas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.orgchm.bas.bg/dokumenti_bg.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за “Модернизация на сървър и мрежа за достъп до аналитичната апаратура и поддържане на бази данни”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72212222

Описание:

Услуги по разработване на софтуер за мрежови сървъри


Срок за получаване на офертите

08/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на договора за обществена поръчка ще се осъществява, посредством средства за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Друга информация

Отваряне на офертите на 09.07.2020 г. в 11,00 ч. в сградата на Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките, София, ул.Акад. Георги Бончев бл. 9, ет.2.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/07/2020  (дд/мм/гггг)