Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

400-4553

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010189

BG411, Командване на Военновъздушните сили - военно формирование 22800-София, бул. Генерал Тотлебен № 34, За: Галина Жекова, България 1606, София, Тел.: 02 9224212, E-mail: g.zhekova@armf.bg, Факс: 02 9224217

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://af.armf.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://af.armf.bg/bg/?page_id=1314.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Придобиване на лицензи и обучение за работа със софтуерен продукт "ArcGIS for Desktop Advanced "

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72268000

Описание:

Услуги по доставка на софтуерни продукти


Срок за получаване на офертите

07/07/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП (в редакция преди отмяна, в сила от 01.11.2019 г., ДВ, бр. 86 от 2018 г.) срокът за получаване на оферти се удължава до 16:30 ч. на 07.07.2020 г. Посочената в първоначалната обява дата за отваряне на оферти - 06.07.2020 г. от 11:00 ч. се променя на 09.07.2020 г. от 11:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

02/07/2020  (дд/мм/гггг)