BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РСЦ20-МК92-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270461

BG411, Столична община район Средец, гр. София, ул. Леге 6, За: Ваня Мичева – Началник на отдел ПИОЧР; инж. Милен Дянков - Гл. инженер на Со-район Средец, България 1000, гр. София, Тел.: 02 9484321, E-mail: v.micheva@sredec-sofia.org, Факс: 02 9861837

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sredec-sofia.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sredec-sofia.org/bg/post/1843/btekushta-poddryzhka-i-remont-na-ulichna.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

209000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: “Текуща поддръжка и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община- район "Средец"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

07/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят офертa, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, на ППЗОП и на Възложителя. Офертите се изготвят по приложените към обявата образци /декларации, публикувани на електронната страница на възложителя, в профил на купувача:http://sredec-sofia.org/bg/post/1843/btekushta-poddryzhka-i-remont-na-ulichna Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 09.07.2020г. Час: (чч:мм) 10:30 Място на отваряне на офертите: Административната сграда на СО район „Средец“, ул. „Леге“ №6, гр.София, ет. 2, заседателна зала № 202. Офертите се отварят на публичното заседание по реда на тяхното постъпване. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата и съгласно всички изисквания за безопасност, въведени от Министъра на здравеопазването, във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Коронавирус (COVID-2019).

Дата на изпращане на настоящата информация

01/07/2020  (дд/мм/гггг)