Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РСЦ20-МК92-9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270461

BG411, Столична община- район Средец, ул. „Леге” № 6, За: Ваня Мичева, България 1000, София, Тел.: 02 9484317, E-mail: v.micheva@sredec-sofia.org, Факс: 02 9861837

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sredec-sofia.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sredec-sofia.org/bg/post/1844/lstroitelno-remontni-raboti-za-podobryav.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

77000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Строително ремонтни работи за подобряване на състоянието на сградите и дворовете на детските градини, находящи се на територията на СО район „Средец“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - „Ремонт и реконструкция на сградата и дворното пространство на ДГ№ 77 „Магнолия“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

07/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в това приложение, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на поръчката. Офертите се подават всеки работен ден в деловодствпото на СО - район "Средец" , находящо се в административната сграда на районната администрация с адрес: гр. София, ул. „Леге” № 6. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 08.07.2020 г. Час: 10:30 Върху опаковката участникът записва предмета на обществената поръчка, наименованието на участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо), адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. В съответствие с чл. 48, ал. 2 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за участие и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/07/2020  (дд/мм/гггг)