Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

УС-03-26

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670805

BG411, Софийска опера и балет, бул. „Дондуков“ №30, За: Ваня Станоева, България 1000, София, Тел.: 02 8006205, E-mail: office@operasofia.bg, Факс: 02 9877998

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.operasofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.operasofia.bg/za-nas/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

39000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на 3 броя светодиодни мувингхед прожектори и аксесоари за тях.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31518100

Описание:

Прожектори


Срок за получаване на офертите

06/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в Обявата за обществената поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на Профила на купувача на Възложителя на адрес: http://www.operasofia.bg/za-nas/profil-na-kupuvacha. 2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на Възложителя, могат да се представят в деловодството на Софийска опера и балет, на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ №30, лично, или от упълномощен от Участника представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба на горепосочения адрес, всеки работен ден между 9:00 ч. и 17:30 ч., най-късно до 17:30 ч. на 06.07.2020 г. 3. Отварянето на офертите, подадени за участие в обществената поръчка ще се проведе от 10:30 ч. на 07.07.2020 г., в административната сграда на Софийска опера и балет, на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ №30. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/07/2020  (дд/мм/гггг)