Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

BG324, Община Разград, бул. Бели Лом№37А, За: Кристина Колева и Димитринка Спасова, България 7200, Разград, Тел.: 084 618171; 084 618178, E-mail: obshtina@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611nZbm4308170.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

162500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИНЖЕНЕРИНГ-Проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ,,Шестте Ястребинчета“ с подмяна на инсталации‘‘

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45214100, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

06/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документите, свързани с поръчката на адрес www.razgrad.bg в рубрика „Обществени поръчки". Отварянето на постъпилите оферти ще се проведе на 07.07.2020г. от 09:00 часа, в зала 102 на административната сграда на Община Разград.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/07/2020  (дд/мм/гггг)