Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

Р-21/12.06.20

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201383265

BG412, АйСиДжиБи АД, ул. Веслец №13, За: Златина Русева, България 1000, София, Тел.: 00359 29263803, E-mail: zlatina.ruseva@icgb.eu, Факс: 00359 29250392

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.icgb.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.icgb.bg/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на връзки с обществеността във връзка с дейността на "АйСиДжиБи" АД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79341000

Описание:

Рекламни услуги


Срок за получаване на офертите

02/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)