Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-03-120

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000649348

BG411, Национална Електрическа Компания ЕАД, ул. Веслец №5, За: Светослав Спасов, България 1000, София, Тел.: 02 9263390, E-mail: sspasov@nek.bg, Факс: 02 9872550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/pokani/1398-20rp-660a021.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

67084 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Двугодишна доставка на дървен материал за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

03411000

Описание:

Иглолистен дървен материал


Срок за получаване на офертите

06/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Указанията за участие и образците на документите са публикувани на интернет адреса на НЕК ЕАД, посочен в настоящата информация. Отварянето на офертите ще се извърши на 07.07.2020 г. от 10:30 часа, в ЦУ на НЕК ЕАД, гр. софия, ул. "Веслец" № 5 от комисия, назначена от възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)