BG-Дългопол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

7000-102

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093524

BG331, Община Дългопол, Гр. Дългопол, ул. Георги Димитродв № 105, За: Атанас Запрянов, Диляна Николова, България 9250, Дългопол, Тел.: 0517 22185, E-mail: eu_pr@dalgopol.org, Факс: 0517 22135

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dalgopol.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/dalgopol-361/proceduri-20-3-zop/a3-0006405.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

17072.77 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Дългопол“ - СОУ "Климент Охридски" - гр. Дългопол“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

06/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Договор № BG06RDNP001-7.002-0010-C01 от 07.04.2020 г., финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, мярка 7-„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [07.07.2020] Час: (чч:мм) [14:00] Място на отваряне на офертите: сграда на Община Дългопол - Заседателна зала – ул. „Георги Димитров” № 132.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)