BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5704

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010029

BG, Главна дирекция Изпълнение на наказанията, бул. Ген. Николай Г. Столетов № 21, За: Нина Главчовска, Димитър Петров, Тодор Мархолев, България 1309, София, Тел.: 02 8139107; 02 8139216, E-mail: lop@gdin.bg, Факс: 02 8139107

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://justice.government.bg/home/index/a29b3d80-11a0-44c7-909c-9e3328169925?top=1.

Адрес на профила на купувача (URL): https://justice.government.bg/home/index/d2bf9f48-ec49-4d4f-ac7c-0f49f9049942.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Упражняване на строителен надзор на обекти на ГДИН по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Преустройство и смяна на предназначението на сграда предназначена за преместване на затворническо общежитие от открит тип "Керамична фабрика" към затвора гр. Враца“ Обособена позиция 2: „Упражняване на строителен надзор на обект: „Преустройството и смяна на предназначението на съществуващ производствен цех към затвора в гр. Пазарджик в обучителен център за подпомагане социалната включеност на лишените от свобода след тяхното освобождаване“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

03/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Осигуряване на сигурна и безопасна материална среда в затворите и арестите“ по програма „Правосъдие“, ПО 19 „Корекционни услуги и предварително задържане“ на НФМ 2014 – 2021

Друга информация

Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя документация за участие и образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий за възлагане:оптимално съотношение цена качество. На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП офертите на участниците ще бъдат отворени на открито публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване. Заседанието ще се проведе в първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти от 10:00 часа, в административната сграда на ГД "Изпълнение на наказанията", гр. София, бул. "Ген. Николай Г. Столетов" № 21.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)