BG-Карнобат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП - 140

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057026

BG341, Община Карнобат, бул. България №12, За: Кремена Красимирова; Димитринка Сивенова, България 8400, Карнобат, Тел.: 00359 55929156; 00359 55929133, E-mail: karnobat@mail.bg, Факс: 00359 55927165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.karnobat-ob.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://e-obp.eu/bp/Document/%7B37BF2E28-263F-47C0-B522-7457F4D1F16A%7D.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията от бездомни кучета на територията на Община Карнобат. Предвижда се извършване на следните видове дейности: - консумативи за залавяне; - упойки за залавяне; - външно обезпаразитяване; - вътрешно обезпаразитяване; - кастрация на мъжки кучета; - кастрация на женски кучета; - осигуряване на упойки за кастрация; - консумативи за кастрация; - евтаназия, съгл. чл. 179 ал. 3 от ЗВД; - престой за един ден в приюта с включени храна, ток, вода, режийни; - лечение при престой (при необходимост); - ваксинация против бяс; - маркиране; - чипиране (вкл. чип); - издаване на ветеринарен паспорт; - събиране на умрели безстопанствени кучета, съхраняване и транспортиране до екарисаж; - транспорт до определените за това места.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98380000

Описание:

Услуги, свързани с развъдници и пансиони за кучета


Срок за получаване на офертите

09/07/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в посочения краен срок. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката. Офертата се подава на адрес: община Карнобат, Център за административно обслужване, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400, в срок до 17,30 часа на 09.07.2020 г. Върху опаковката се изписва за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: "Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията от бездомни кучета на територията на община Карнобат” Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията, за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в обществената поръчка. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта”. Възложителят удължава срока за подаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане и на този срок възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Дата и час на отваряне на офертите: 10.07.2020 г. от 11:00 часа. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)