BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

IX-6-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 205967328

BG411, МБАЛ Лозенец ЕАД, ул. Козяк 1, За: Леона Крумова, България 1407, гр. София, Тел.: 02 9607218, E-mail: hq@lozenetz-hospital.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.lozenetz-hospital.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=99&order_id=65.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на професионални хигиенни почистващи консумативи за нуждите на МБАЛ "Лозенец" ЕАД. Поръчката включва шест обособени позиции. Поръчката на обособени позиции: ІV. - КОНСУМАТИВИ ЗА ДИСПЕНСЕРИ ЗА САПУН, за МОДЕЛ; OPHARDT или друг еквивалентен на него модел; V. - ИЗДЕЛИЯ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН; VІ. - ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ са запазени за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение, отговарящи на изискванията по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В процедура за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица по чл. 12 ал. 1 от ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39831000

Описание:

Перилни и почистващи препарати


Срок за получаване на офертите

08/07/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП и чл. 96, ал.3 от ППЗОП със Заповед № IX-6-6/30.06.2020 г. на Възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 09.07.2020г. в 10:00 ч. в Административната сграда на MБАЛ "Лозенец" ЕАД, с адрес гр. София 1407, ул. Козяк 1. Информация за възлагането, на основание чл. 7 ал. 3 от ППЗОП, е публикувана към електронната преписка на поръчката в профила на купувача с адрес: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=99&order_id=65

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)