BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-27

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201618

BG325, Районна здравноосигурителна каса, ул. Партений Павлович №3, За: Стоян Митев Стоянов, България 7500, Силистра, Тел.: 086 812151, E-mail: silistra@nhif.bg, Факс: 086 812143

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/2185.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строително – монтажни работи по подмяна на 3 броя алуминиеви врати в сградата на РЗОК – Силистра“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

03/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 ч. на 03.07.2020 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 06.07.2020 г., от 13:30 ч., в сградата на РЗОК Силистра, гр. Силистра, ул. Партений Павлович № 3, стая 311.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2020  (дд/мм/гггг)