BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

310

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104039681

BG321, ОУ Иван Вазов, ул. Иван Вазов № 40, За: Миглена Петкова - правоспособен юрист, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 67000, E-mail: gouvazov@abv.bg, Факс: 0618 67000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.g-oryahovica.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/2018-06-04-19-16-29/128-2018-06-04-19-19-14/7659-2020-06-12-12-04-23.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

80033.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт на спортни площадки ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

02/07/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на 03.07.2020 г. от 10:00 часа в сградата на ОУ Иван Вазов. На публичното заседание на комисията могат да присъстват участници или техни упълномощени представители, които представят изрично за настоящата процедура пълномощно.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)