BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

0034

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000582957

BG332, Община Шабла, ул. Равно поле № 35, За: Ивелина Димитрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 5037, E-mail: stz@ob-shabla.org, Факс: 05743 4204

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://shabla.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.info-m.eu/shabla/?cat=170.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

65416.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на за обект: „Основен ремонт на покрив на кметство с.Езерец, община Шабла“. Настоящата обществена поръчка се провежда на основание чл. 187, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 и на разпоредбите на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

06/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. До края на първоначално определения срок за получаване на оферти - 26.06.2020 г., 17:00 часа, в Община Шабла не са получени оферти, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначално определения срок за получаване на оферти, съгласно Раздел ІІІ от настоящата информация. 2. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. 3. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. 4. Офертите се подават в Център за административни услуги- Община Шабла (стая 106), от 08:00 – 17:00 ч., всеки работен ден. 5. Отварянето на офертите ще се извърши на 07.07.2020 г. от 14:00 часа, в Заседателната зала на Община Шабла. 6. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при спазване на приетите противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19. 7. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени чрез съобщение в профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/06/2020  (дд/мм/гггг)