BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

O-08062020-327

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852188

BG332, ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ул. Независимост 20, За: Добринка Петрова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600806

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrichka.bg/profile/orders/O-08062020-327.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

33333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир „Плачидол 2“, oбщина Добричка, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и Закона за защита при бедствия

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

32235000

Описание:

Система за наблюдение, свързана в затворена мрежа


Срок за получаване на офертите

06/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП (в редакцията до 01.11.2019 год., съгласно §12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците) се удължава срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНА СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЯЗОВИР „ПЛАЧИДОЛ 2“, OБЩИНА ДОБРИЧКА“. Документите за участие в обществената поръчка ще се приемат в Центъра за услуги и информация на община Добричка до 17:00 часа на 06.07.2020 год.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)