BG-Суворово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093684

BG331, Община Суворово, пл. Независимост № 1, За: Десислава Георгиева, България 9170, Суворово, Тел.: 0359 51532550, E-mail: eu_suvorovo@abv.bg, Факс: 0359 51029908

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.suvorovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.suvorovo.bg/orders/O-11062020-188.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

17100 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Упражняване на строителен надзор на обект:„Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство” Обществената поръчка обхваща два етапа: Етап I Техническа рекултивация, включващ подготвителни работи, техническа рекултивация и газоотвеждаща система и Етап II Биологична рекултивация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Средствата за изпълнението на Етап I „Техническа рекултивация“, по проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”, се предоставят по Договор за предоставяне на БФП № BG16M10P002-2.010-0028-С01, сключен между Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и Община Суворово, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Друга информация

Съобразно удължаването на срока за получаване на оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, отварянето на получените оферти, ще се състои на: Дата: 30.06.2020 г. Час: 10:00 Място на отваряне на офертите: гр. Суворово, пл. „Независимост“ № 1, зала № 101, етаж 1

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)