BG-Тетевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291698

BG315, Община Тетевен, пл. Сава Младенов №9, За: инж. Михаил Куманов, България 5700, Тетевен, Тел.: 0678 52200, E-mail: mayor@teteven.bg, Факс: 0678 59611

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.teteven.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://teteven.bg/index.php/component/k2/item/3184-profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

260725.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническа инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен“ - Подобект Глогово, участък 2.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

01/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публичното отваряне на получените оферти ще се извърши на 02.07.2020 г. в 10:00 ч. в сградата на Община Тетевен, етаж 2, стая 217 - заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)