BG-Роман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

0400-148

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000193460

BG313, община Роман, бул. Христо Ботев № 136, За: Мариета Ивайлова, България 3130, Роман, Тел.: 09123 2064, E-mail: roman@roman.bg, Факс: 09123 2349

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://roman.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://e-obp.eu/bp/Roman.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

176966.04 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“РЕМОНТ НА ВЪЖЕН МОСТ НАД Р. МАЛЪК ИСКЪР, С. СРЕДНИ РЪТ, ОБЩИНА РОМАН“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

06/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка се провежда при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като финансирането не е осигурено и ще се сключи договор под условие. Изпълнението на договора е отложено, съгласно чл. 114 от ЗОП и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство Възложителят уведомява писмено Изпълнителя чрез възлагателно писмо. Срокът за изпълнение предмета на поръчката се оферира от изпълнителя в календарни дни и включва периода от време, както следва: -начало: датата на надлежно подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – Акт № 2а по Наредба № 3/31.07.2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; -край: датата на подписване, от всички участници в инвестиционния процес, на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не следва да бъде по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 07.07.2020 Г. ОТ 11.00 ЧАСА ЗАЛА 222 ЕТ.2 ОБЩИНА РОМАН

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)