BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

188

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000042842

BG341, Основно училище Васил Левски, кв. Горно Езерово, ул. Дружба № 36, За: Венелина Андреева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 991125, E-mail: oulevski@oulevski.net, Факс: 056 991125

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://oulevski.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oulevski.net/991012-2.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Определяне на изпълнител за СМР на обект „Довършителните работи във физкултурения салон на ОУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, гр. Бургас имот с КИ 07079.829.22 - УПИ V, кв. 8 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 30.06.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на ОУ "Васил Левски", гр. Бургас, кв. Горно Езерово, ул. "Дружба" № 36, от комисия, назначена от Възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)