Версия за печат

BG-ЛОВЕЧ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-37

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201524

BG315, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА- ЛОВЕЧ, УЛ. КУБРАТ №7, За: ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА АСЕНОВА, България 5500, ЛОВЕЧ, Тел.: 068 688130, E-mail: dasenova@lov.nhif.bg, Факс: 068 688113

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1210.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

850 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в РЗОК - Ловеч“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

01/07/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основания чл.188, ал.2 от ЗОП първоначалния срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 01.07.2020г. Оферти се подават всеки работен ден от 8:30 часа до 17: 00 часа в деловодството на РЗОК- Ловеч, гр. Ловеч, ул. Кубрат №7, ет.1, стая №5. Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши при условията на чл.97 от ППЗОП на 02.07.2020г. в 10:00 часа в сградата на РЗОК- Ловеч, гр. Ловеч, ул. Кубрат №7, ет.3, стая №17.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)