BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

313000-5775

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009856

BG414, Областна дирекция на МВР Перник, ул. Самоков № 1, За: Ирина Божкова-Славова-ст. експерт (ОС) в сектор ФОУССД, България 2300, Перник, Тел.: 076-676638, E-mail: pernik@mvr.bg, Факс: 076-676210

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mvr.bg/pernik/начало.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mvr.bg/pernik/дирекцията/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

87500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт - прилагане на мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма и съпътстващи строително – ремонтни дейности в сгради на ОДМВР - Перник", находящи се в гр. Перник, ул. ”Самоков ” № 1.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

30/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Количество или обем – броя и естеството на строително-ремонтните дейности са посочени в количествено – стойностна сметка 2. Срок на поръчката: Срокът на изпълнение на строително монтажните работи/СМР/ е не по – малко от 20/двадесет/ и не по-дълъг от 120/сто и двадесет / календарни дни от датата на подписване на двустранен протокол, с който Възложителят предава на Изпълнителя строителната площадка, след издаване на протокол за достъп на изпълнителя до обекта, и приключва с подписан Протокол за действително изпълнени СМР в съответствие с одобрените количествено стойностни сметки. 3. Начин на плащане: в български лева чрез банков превод от страна на възложителя, по банкова сметка на изпълнителя в срок до 30 работни дни след предоставяне на надлежно издадена фактура и посочени в договора документи. 5 Съдържание на опаковката: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата; 2. Заявление за участие, по образец – Приложение № 2 към документацията; 3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съгласно изискванията на ЗОП и при съобразяване с указанията на възложителя по образец – Приложение № 3. ЕЕДОП се попълва съгласно указанията в Приложение № 3.1; 4. Декларация за наличие/липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона на икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, по образец – Приложение № 4 към документацията; 5.Техническо/и предложение/я по образец - Приложение № 5 към документацията; 6. Ценово/и предложение/я по образец - Приложение № 6 към документацията. Към всяко ценово предложение участника попълва количествено - стойностна сметка, по образец – Приложение № 7 към документацията. 7. Декларация за извършен оглед по образец – Приложение № 8. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до цялата документация за участие в рубрика “Профил на купувача” на електронната страница на ОДМВР – Перник:

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)