BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1000-94

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040046

BG421, РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, бул. “6-ти Септември” № 274, За: Станислава Колева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601097, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

183333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

«Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Източен»

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236210

Описание:

Строителни работи на терени на детски площадки


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Удължаването на срока за събиране на офертите е на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, тъй като в първоначално обявения срок е подадена само една оферта. Датата на отваряне на офертите се променя, както следва: Отварянето на офертите ще се проведе на 30.06.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в административната сграда на Район „Източен” – Община Пловдив, на адрес: Гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 274

Дата на изпращане на настоящата информация

25/06/2020  (дд/мм/гггг)