BG-с. Георги Дамяново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-9/2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000320694

BG312, Кмет на община Георги Дамяново, публичен възложител на основание чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП, ул. Единадесета № 2, За: Радослав Найденов - зам.-кмет на общ.Георги Дамяново, България 3470, с. Георги Дамяново, Тел.: 09551 2220, E-mail: gd3470@mail.bg, Факс: 09551 2340

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://georgidamyanovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/georgidamyanovo-350/proceduri-20-3-zop/a3-0006449.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

152110.18 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ с.Меляне етапно – I етап“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП във вр. с §12 от ЗМДВИП и Методическо указание №МУ-7 от 22.04.2020 г. на АОП Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. В настоящия случай, в първоначално определения срок до 16:30 часа на 24.06.2020 г. в деловодството на община Георги Дамяново е постъпила една оферта за участие при избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ с.Меляне етапно – I етап“. На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Отварянето на офертите ще се състои на 30.06.2020 г. в 11:00 часа в сградата на Общинска администрация - Георги Дамяново на адрес: с.Георги Дамяново, ул. Единадесета № 2, Заседателната зала. При промяна в датата и часа на отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени чрез съобщение на "Профила на купувача на община Георги Дамяново" на електронен адрес: https://sop.bg/georgidamyanovo-350/proceduri-20-3-zop/a3-0006449.html .

Дата на изпращане на настоящата информация

24/06/2020  (дд/мм/гггг)