BG-Николово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0005306320038

BG323, Кметство с. Николово, ул. Плиска № 6, За: Златан Ванев Василев, България 7057, Николово, Тел.: 0818 2453, E-mail: nikolovo@ruse-bg.eu, Факс: 0818 2453

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nikolovo-kmetstvo.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/nikolovo-kmetstvo-808/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

81666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на СМР - изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Николово, община Русе“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233000

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

30/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/06/2020  (дд/мм/гггг)