BG-СЕЛО ГЪРМЕН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

27

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024752

BG413, ОБЩИНА ГЪРМЕН, УЛ. ПЪРВА 35, За: Петър Тигалонов, България 2960, СЕЛО ГЪРМЕН, Тел.: 07523 2040, E-mail: oba@garmen.bg, Факс: 07523 3179

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.garmen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://garmen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

110000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

”Изграждане на гаражи в УПИ Х-83, кв.12 по плана на село Рибново, община Гърмен”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите на 29.06.2020г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сградата на община Гърмен, с адрес: с. Гърмен, ул. „Първа” № 35.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)