Версия за печат

BG-с.Чакаларово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

694

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016195800175

BG425, Териториално поделение Държавно горско стопанство Кирково към Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, ул. Девети септември №56, За: Илияна Гюнелиева- юрисконсулт, България 6870, с.Чакаларово, Тел.: 0876 246280, E-mail: dgskirkovo@ucdp-smolian.com, Факс: 0876 246280

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ucdp-smolian.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4666.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства, стопанисвани от ТП ДГС „Кирково” за срок от 24 месеца“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71631200

Описание:

Услуги по технически контрол на автомобили


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 30.06.2020г., 11:00ч., Място на отваряне на офертите: с. Чакаларово, ул.Девети септември №56, п.к. 6870. На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП ще бъде удължен срока за получаване на оферти с най-малко три дни, тъй като в първоначално определения срок – 22.06.2020г. са получени по-малко от три оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)