Версия за печат

BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

13-3-1172

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000662655

BG411, Национална Многопрофилна Транспортна Болница Цар Борис ІІІ, бул.Кн.Мария Луиза №108, За: Латинка Петрова, България 1233, гр.София, Тел.: 02 887192552, E-mail: lvp1974@abv.bg, Факс: 02 9315138

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nmtb-sofia.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/nmtb-sofia-566.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

57504 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции за нуждите на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ”.Абонаментната такса следва да включва всички разходи за сервизна поддържа на медицинското оборудване: труд, транспорт, профилактика, настройки, аварийни дейности, ремонти, подмяна на основни консумативи и извършване на ремонти по подмяна с нови резервни части.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50421000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят удължава срока за получаване на оферти за Обособени позиции № № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 и 43 съгласно Техническата спецификация. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен достъп до документацията по електронен път на интернет страницата на НМТБ "Цар БорисIII"– „Профил на купувача” на адрес:http://sop.bg/nmtb-sofia-566. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се участва. Офертата се подава на адрес: гр.София 1233, бул."Кн.Мария Луиза"№ 108, ет.4, стая №8 в срок до 16:00 часа на 26.06.2020 г. Върху опаковката се изписва : За участие в обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинско оборудване по обособени позиции /изписват се номерата на обособените позиции/, за нуждите на Национална Многопрофилна Транспортна Болница „ Цар Борис ІІІ”. Дата и час на отваряне на офертите: 29.06.2020г. от 10:00 часа. Мястото на отваряне на офертите е: Административната сграда на НМТБ "Цар Борис III", находяща се на бул."Кн.Мария Луиза" № 108, ет. 4, Заседателна зала. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)