Версия за печат

BG-с.Чакаларово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

692

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016195800175

BG425, Териториално поделение Държавно горско стопанство Кирково към Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, ул. Девети септември №56, За: Илияна Гюнелиева- юрисконсулт, България 6870, с.Чакаларово, Тел.: 0876 246280, E-mail: dgskirkovo@ucdp-smolian.com, Факс: 0876 246280

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ucdp-smolian.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4665.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на услуги, свързани със селското стопанство (в това число изпълнение на агротехнически услуги оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др.; даване под наем на селскостопански машини и селскостопански инвентар, с оператор) в горски разсадник на ТП ДГС „Кирково“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16000000

Описание:

Селскостопански машини


Срок за получаване на офертите

29/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите:30.06.2020г., 10:00ч., Място на отваряне на офертите: с. Чакаларово, ул.Девети септември №56, п.к. 6870. На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП ще бъде удължен срока за получаване на оферти с най-малко три дни, тъй като в първоначално определения срок – 22.06.2020г. са получени по-малко от три оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)