Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

693

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000053191

BG341, Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД, бул.Стефан Стамболов 73, Хирургичен корпус на УМБАЛ-Бургас АД, ет.7, За: Румяна Комитова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 866404, E-mail: odisp@abv.bg, Факс: 056 859830

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://onkobs.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://onkobs.bg/?page_id=14061.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ежедневна стерилизация на инструментариум и материали (операционно бельо и облекло, хирургични материали и инструменти)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85140000

Описание:

Разнообразни услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне на оферти - на 29.06.2020 г. Място на отваряне - В кабинета на главната медицинска сестра на „КОЦ-Бургас”ЕООД, в гр. Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 73, Хирургичен корпус на УМБАЛ-Бургас АД, етаж 7, ст.4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)