Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

151

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128000893

BG343, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Д-р Петър Брънеков № 20, За: Василка Стоянова, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 661932, E-mail: vik_yambol@abv.bg, Факс: 046 661938

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-yambol.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://app.vi-soft.net/vik_yambol/ZopView.aspx?DosieID=151.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

59450 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Специализирана услуга за цифровизация, трансформация и интеграция на геопространствени технически данни за ВиК мрежи за допълване и актуализация на съществуващи ГИС модели за агломерациите, предмет на проекта

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48800000

Описание:

Информационни системи и сървъри


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол, България“ по процедура BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“, приоритетна ос 1 „Води“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.

Друга информация

Участниците следва да представят оферта, изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), обявата, техническата спецификация и образците на документи, публикувани в Профила на купувача на интернет страницата на "ВиК" ЕООД гр Ямбол: www.vik-yambol.com Офертата се подава лично, по пощата или чрез куриерска служба в деловодството на “ВиК” ЕООД на адрес: гр. Ямбол 8600, ул. “Д-Р П. Брънеков” № 20. Върху плика да се посочи предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Отварянето на офертите ще се извърши на 29.06.2020г. в 13:30 часа в конферентната зала № 2 на централното управление на "ВиК" ЕООД - Ямбол, ул. "Д-р Петър Брънеков" № 20. Първоначално определения срок за получаване на оферти е удължен на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)