Версия за печат

BG-Якоруда

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000025039

BG413, Община Якоруда, ул. Васил Левски №1, За: Сайфедин Джурин/ Сюлейман Джунев, България 2790, Якоруда, Тел.: 0895 504463, E-mail: s.djurin@abv.bg, Факс: 07442-2628

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://yakoruda-municipality.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://yakoruda-municipality.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на фабрично нов лек автомобил, който е описан в Техническата спецификация за възлагане на поръчката.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34111000

Описание:

Автомобили тип "седан" с 4 врати


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгл. чл. 188, ал. 2 от ЗОП Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След като се променя крайният срок за получаване на оферти, съответно се променя и датата за отварянето им от 23.06.2020г. на 26.06.2020г. в първоначално обявеното време и място.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)