Версия за печат

BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД1500-217

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133673

BG321, Община Горна оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, За: Йоана Петкова - Младши експерт Обществени поръчки и програми, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60874, E-mail: go_op_104@abv.bg, Факс: 0618 60203

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.g-oryahovica.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.g-oryahovica.org/2014-07-20-16-47-27/-15042016/116-2016-04-15-09-50-11/7651-2020-06-09-12-28-05.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

48127.8 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на тонер касети и/или зареждане на тонер касети и мастила за копирна техника; доставка на резервни части за копирна техника за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенни разпоредители с бюджет: Обособена позиция №1: „Доставка на тонер касети и/или зареждане на тонер касети и мастила за копирна техника за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет” Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за копирна техника за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30100000

Описание:

Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели


Срок за получаване на офертите

26/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят удължава срока за получаване на оферти с три дни по Обособена позиция № 2: „Доставка на резервни части за копирна техника за нуждите на Община Горна Оряховица и второстепенните разпоредители с бюджет”. Отварянето на офертите ще се извърши на 29.06.2020г. от 15:00 часа в сградата на Община Горна Оряховица, Заседателна зала №222. Отварянето на офертите е публично, на което могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл.97, ал.3, изречение второ от ППЗОП. В случай, че представителят е упълномощено лице, на публичното заседание, следва да представи пълномощно с изрично посочен предмет на настоящата обществена поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2020  (дд/мм/гггг)