BG-Ветово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОПК-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.06.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530504

BG323, Община Ветово, ул. Трети март №2, За: Ивелин Димитров, България 7080, Ветово, Тел.: 00359 81612253, E-mail: vetovo@abv.bg, Факс: 00359 81612871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vetovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vetovo.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/inzhenering-ulichna-mrezha-v-selo-krivnya/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

137500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

25/06/2020 , 16:55 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за подаване на оферти се удължава на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП - в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/06/2020  (дд/мм/гггг)